Uw nieuwe banden tegen de beste prijs!

360484 banden

Zoeken op afmetingen

1

DE DIMENSIE AANGEVEN

KOOPKAMPEER

2

Vergelijk de prijzen

Van uw toekomstige banden

3

Vind het beste aanbod!

onder bandenverkopers

TOS - De gebruiksvoorwaarden van Prijsvergelijk-banden.nl

ARTIKEL 1. JURIDISCHE INFORMATIE

1.1 Uitgever

U bent momenteel verbonden met de website Prijsvergelijk-banden.nl, gepubliceerd door AUTO DIFF, aandelenkapitaal: 1000 euro, RCS de Strasbourg: 533 278 776, hoofdkantoor: 20 avenue du Neuhof - Le Lodge, 67100 Straatsburg, Frankrijk, e-mail: contact @ autodiff.fr, intracommunautair [] BTW-nummer: FR14533278776, publicatiedirecteur en hoofd van de redactie: Jonathan LUCK.

1.2 Verhuizing

De Site wordt gehost door OVH, hoofdkantoor: 2 rue Kellermann BP 80157, 59053 Roubaix Cedex 1, telefoon: +33820698765.

ARTIKEL 2. DEFINITIES

« Gegevens ": informatie van allerlei aard die door de Partner wordt verstrekt en die betrekking heeft op de Producten.

« Uitgeverij "AUTO DIFF, in haar hoedanigheid van uitgever van de Site.

« Internetgebruiker " : elke persoon, natuurlijke of rechtspersoon, van privaat- of publiekrechtelijk recht, die verbonden is met de Site.

« Partner Een "derde partij" is een natuurlijke of rechtspersoon, onder het privaatrecht, die een Product verkoopt op een Site van een derde partij en waarvan de kenmerken op de Site worden vergeleken.

« Product ": goed dat door de Partner wordt verkocht op de site van de derde partij, het voorwerp van de automatische vergelijkingsdienst die op de site wordt voorgesteld.

« Site " : website toegankelijk via de URL https://www.prijsvergelijk-banden.nl, evenals sub-sites, mirror-sites, portals en variaties van URL's die hierop betrekking hebben.

« Site van derden ": website gepubliceerd door een Partner onder zijn eigen verantwoordelijkheid.

ARTIKEL 3. TOEPASSINGSGEBIED

De Site is vrij toegankelijk voor alle internetgebruikers. Het surfen op de Site impliceert de aanvaarding door elke Internetgebruiker van deze algemene voorwaarden. De eenvoudige verbinding met de Site impliceert de volledige aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

De Internetgebruiker erkent de bewijskracht van de automatische opnamesystemen van de Uitgever en doet, tenzij hij het tegendeel kan bewijzen, afstand van het recht om deze aan te vechten in geval van een geschil.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de betrekkingen tussen de partijen, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, in het bijzonder die van de internetgebruiker.

De aanvaarding van deze algemene voorwaarden houdt in dat de internetgebruiker de nodige rechtsbevoegdheid heeft om dit te doen, of dat hij het recht heeft om de inhoud van zijn persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te wissen of te verwijderen, of dat hij het recht heeft om de inhoud van zijn persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.zij moeten de toestemming hebben van een voogd of curator als zij onbekwaam zijn, van hun wettelijke vertegenwoordiger als zij minderjarig zijn, of dat zij een mandaat hebben als zij namens een rechtspersoon optreden.

ARTIKEL 4. DOEL VAN DE SITE

De Site biedt de gratis vergelijking van Gegevens met betrekking tot verschillende Producten die door de Partners te koop worden aangeboden. De Productgegevens worden rechtstreeks door de Partners bewerkt en weergegeven zoals op de Site.

De internetgebruiker wordt ervan op de hoogte gesteld dat hij/zij bij een bezoek aan een site van een derde partij waarschijnlijk een vergoeding zal ontvangen op grond van een afzonderlijk, met de partner ondertekend affiliatiecontract

ARTIKEL 5. KLANTENSERVICE

De klantendienst van de Site is toegankelijk via e-mail naar: contact @ autodiff.fr of [via de] post op het adres vermeld in artikel 1 van deze algemene voorwaarden. In deze laatste twee gevallen verbindt de Uitgever zich ertoe om binnen 30 werkdagen te reageren.

ARTIKEL 6. NIEUWSBRIEF VAN DE UITGEVER

Door het daartoe voorziene vakje aan te vinken of door er uitdrukkelijk mee in te stemmen, aanvaardt de Internetgebruiker dat de Uitgever hem, met een frequentie en in een vorm die hij bepaalt, een nieuwsbrief (nieuwsbrief) kan sturen die informatie kan bevatten met betrekking tot zijn activiteit.

Wanneer de Internetgebruiker het daarvoor bestemde vakje aanvinkt, gaat hij/zij akkoord met het ontvangen van commerciële aanbiedingen van de Uitgever voor producten en diensten die vergelijkbaar zijn met de producten en diensten die op de Website worden gepresenteerd. Geïndividualiseerde internetgebruikers hebben de mogelijkheid om zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief door te klikken op de daarvoor bestemde link, die in elke nieuwsbrief aanwezig is.

ARTIKEL 7. PARTNER NIEUWSBRIEVEN

De internetgebruiker die de mededeling van Persoonsgegevens (en in het bijzonder zijn e-mailadres) aan derde partners van de Site heeft aanvaard, kan nieuwsbrieven (informatiebrieven) van deze partners ontvangen, voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, met de frequenties en in de vormen die door de genoemde partners worden bepaald.

De internetgebruiker kan zich te allen tijde uitschrijven door te klikken op de daartoe voorziene link, aanwezig op elk van de door de genoemde partners uitgegeven nieuwsbrieven. Indien dit niet het geval is, kan de internetgebruiker zich uitschrijven door rechtstreeks contact op te nemen met de uitgever(s) van de genoemde nieuwsbrieven.

De Uitgever is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud, gegevens of vormen van nieuwsbrieven die door deze partners worden verzonden, ongeacht de schade die de internetgebruiker lijdt. Elke klacht moet rechtstreeks worden ingediend bij de partner die de nieuwsbrief uitgeeft.

ARTIKEL 8. INFORMATIETECHNOLOGIE EN VRIJHEID

8.1 CNIL-verklaring - Gegevensverwerker

Het bestand van de Uitgever met de Persoonlijke Gegevens van de Internetgebruikers is gedeclareerd bij de CNIL, geregistreerd onder het nummer 1785378.

8.2 Facultatief karakter van de gegevensverstrekking

Internetgebruikers zijn vrij om persoonlijke informatie over zichzelf te verstrekken. Het verstrekken van persoonlijke informatie is niet essentieel voor het surfen op de Site.

8.3 FourVerplichte gegevens voor registratie

Anderzijds houdt de registratie op deze Site in dat de redacteur een bepaalde hoeveelheid persoonlijke informatie over internetgebruikers verzamelt.

8.4 Respect voor het doel van de verzameling van persoonsgegevens

De verzamelde Persoonsgegevens zijn onderworpen aan computerverwerking en zijn uitsluitend voorbehouden aan de Uitgever. De verzamelde Gegevens zijn noodzakelijk voor het goede beheer van de Site, alsmede voor het nakomen van de contractuele verplichtingen door de Uitgever. Deze gegevens worden door de Uitgever in deze unieke kwaliteit bewaard. De Uitgever verbindt zich ertoe ze in geen enkele andere context te gebruiken, noch ze aan derden door te geven, behalve met de uitdrukkelijke toestemming van de internetgebruikers of in de gevallen voorzien door de wet. De verzamelde Persoonsgegevens zijn niet onderhevig aan overdracht naar het buitenland.

8.5 Recht van toegang, rectificatie en verzet

De contactgegevens van alle op deze Site geregistreerde internetgebruikers worden bewaard gedurende een redelijke periode die nodig is voor het goede beheer van de Site en het normale gebruik van de Gegevens. Deze gegevens worden in veilige omstandigheden bewaard, volgens de huidige technische middelen, in overeenstemming met de bepalingen van de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978.

In overeenstemming met dit laatste hebben internetgebruikers het recht om zich te verzetten, vragen te stellen, toegang te krijgen en de door hen verstrekte gegevens te corrigeren. Om dit te doen, volstaat het een aanvraag in te dienen bij de Uitgever, door deze te formuleren op het volgende e-mailadres: contact @ autodiff.fr, of [] per post op het adres van de zetel van de Uitgever vermeld in artikel 1 van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 9. COOKIES EN IP-ADRESSEN VAN INTERNETGEBRUIKERS

9.1 Koekjes

9.1.1 Doel van de cookie-implementatie

Om alle internetgebruikers een optimale navigatie op deze Website en een betere werking van de verschillende interfaces en toepassingen mogelijk te maken, kan de Editor overgaan tot de implementatie van een cookie op de computer van de internetgebruiker.

9.1.2 Doel van de cookies

Cookies maken het mogelijk om informatie over de navigatie op de Site (datum, pagina, tijd) op te slaan, evenals alle gegevens die internetgebruikers tijdens hun bezoek invoeren (opzoekingen, inloggen, e-mail). Deze cookies zijn bedoeld om op de computer van de internetgebruiker te worden opgeslagen voor een variabele periode van maximaal 1 maand, en kunnen door de Uitgever worden gelezen en gebruikt tijdens een volgend bezoek van de internetgebruiker aan deze Website.

9.1.3 Het recht van de internetgebruiker om zich te verzetten tegen de installatie van cookies

De internetgebruiker heeft de mogelijkheid om deze cookies te blokkeren, de opslagduur te wijzigen of te verwijderen via de interface van zijn browser (over het algemeen: tools of opties / privacy of vertrouwelijkheid). In een dergelijk geval zal de navigatie op deze Site niet worden geoptimaliseerd. Indien de systematische deactivering van cookies op de browser van de internetgebruiker het gebruik van bepaalde diensten verhindert, vormt deze storing op geen enkele wijze schade voor de internetgebruiker, die hierdoor geen aanspraak kan maken op enige vergoeding.

9.1.4 Verwijdering van geïmplanteerde cookies

Internetgebruikers hebben ook de mogelijkheid om de op hun computer geïmplanteerde cookies te verwijderen, door naar het menu van hun browser te gaan dat voor dit doel is voorzien (over het algemeen, tools of opties / privacy of vertrouwelijkheid). Door een dergelijke actie verliezen internetgebruikers het voordeel dat cookies bieden.

9.2 IP adressen

9.2.1 Definitie en verzameling van IP-adressen

Het IP-adres is een reeks getallen, gescheiden door punten, die een computer op het internet op unieke wijze identificeert. De Uitgever behoudt zich het recht voor om het openbare IP-adres van alle internetgebruikers te verzamelen. Het ophalen van dit IP-adres gebeurt anoniem. Het IP-adres van de internetgebruikers wordt gedurende de wettelijk vereiste tijd bewaard.

9.2.2 Mededeling van IP-adressen

De Uitgever zal alle Persoonsgegevens met betrekking tot een Gebruiker meedelen aan de Politie op gerechtelijk verzoek of aan een persoon op grond van een gerechtelijke beslissing. Het IP-adres kan in overeenstemming worden gebracht met de werkelijke identiteit van de internetgebruiker in geval van communicatie van deze informatie door een internetprovider.

ARTIKEL 10. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE UITGEVER

10.1 Aard van de verplichtingen van de Uitgever

De Uitgever speelt een puur technische rol die bestaat uit het automatisch samenvoegen en hosten van Data.

De Uitgever is slechts verantwoordelijk voor een middelenverbintenis met betrekking tot de diensten die het voorwerp uitmaken van onderhavig contract.

De Uitgever neemt geen deel aan transacties die worden gesloten voor de aankoop van een Product, wat, indien van toepassing, uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Partner is. De Uitgever kan in dit verband niet aansprakelijk worden gesteld.

10.2 Overmacht - Overtreding door de internetgebruiker

De Uitgever is niet aansprakelijk in geval van overmacht of schuld van de Internetgebruiker, zoals gedefinieerd in dit artikel:

10.2.1 Overmacht

In de zin van deze algemene voorwaarden wordt elke belemmering, beperking of verstoring van de Dienst ten gevolge van brand, epidemieën, enz. beschouwd als een geval van overmacht dat tegen de Internetgebruiker kan worden ingeroepen.de internetgebruiker is niet aansprakelijk voor enige belemmering, beperking of verstoring van de Dienst als gevolg van brand, explosie, aardbeving, schommelingen in de bandbreedte, storing van de toegangsprovider, storing van de transmissienetwerken, instorting van de faciliteiten, onwettig of frauduleus gebruik van wachtwoorden, codes of reverwijzingen naar internetgebruikers, computerhacking, een veiligheidsinbreuk die te wijten is aan de host van de site of de ontwikkelaars, overstroming, stroomuitval, enz.De uitgever is niet aansprakelijk voor enig verlies, schade, letsel, verlies van gebruik, verlies van inkomsten, verlies van winst, verlies van gebruik, verlies van data, verlies van data veiligheid, verlies van data privacy, verlies van data veiligheid, verlies van data veiligheid, verlies van data veiligheid, verlies van data veiligheid, verlies van data veiligheid, verlies van data veiligheid, verlies van data veiligheid, verlies van data veiligheid, verlies van data veiligheid, verlies van data veiligheid, verlies van data veiligheid, verlies van data veiligheid, verlies van data veiligheid, verlies van data veiligheid, verlies van data veiligheid, verlies van data veiligheid, verlies van data veiligheid, verlies van data veiligheid, verlies van data veiligheid, verlies van data veiligheid, verlies van data veiligheid, verlies van data veiligheid, verlies van data veiligheid, verlies van data veiligheid, verlies van data veiligheid, verlies van data veiligheid, verlies van data veiligheid, verlies van data veiligheid, verlies van data veiligheid, verlies van data veiligheid, verlies van data veiligheid, verlies van data veiligheid, verlies van data veiligheid, verlies van data veiligheid, verlies van data veiligheid In dergelijke omstandigheden wordt de Uitgever vrijgesteld van de uitvoering van zijn verplichtingen in de mate van een dergelijke belemmering, beperking of ongemak.

10.2.2 Wangedrag van de internetgebruiker

In het kader van deze algemene voorwaarden wordt elk misbruik van de Dienst, elke fout, elke nalatigheid, elk verzuim of elke tekortkoming van de internetgebruiker of zijn of haar agenten beschouwd als een fout van de internetgebruiker die tegen hem of haar kan worden ingeroepen.deze laatste is aansprakelijk voor elk misbruik van de Dienst, elke fout, nalatigheid, vergetelheid of gebrek van zijn kant of van zijn vertegenwoordigers, het niet naleven van het advies dat de Redacteur op zijn Site geeft, elke onwettige bekendmaking of gebruik van het wachtwoord, de codes en de referenties van de internetgebruiker, alsook het verstrekken van onjuiste informatie of het niet bijwerken van dergelijke informatie in zijn persoonlijke ruimte. Zal ook worden beschouwd als een fout van de internetgebruiker de uitvoering van een technisch proces, zoals robots, of automatische verzoeken, waarvan de uitvoering in strijd zou zijn met de letter of de geest van deze verkoopsvoorwaarden.

10.3 Technische problemen - Hyperlinks

In het geval dat de toegang tot de Site onmogelijk is door technische problemen van welke aard dan ook, kan de Internetgebruiker geen enkele schadevergoeding eisen en geen enkele vorm van compensatie. De onbeschikbaarheid, zelfs langdurig en zonder enige beperking, van een of meer online diensten, mag geen nadeel voor de internetgebruikers inhouden en mag geen aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding door de Uitgever.

De op de Site aanwezige hyperlinks kunnen verwijzen naar andere websites en sites van derden. De verantwoordelijkheid van de redacteur kon vanwege deze sites niet worden aangegaan. Ook kan de Uitgever niet aansprakelijk worden gesteld indien het bezoek van de Internetgebruiker aan een van deze sites hem/haar schade berokkent.

De redacteur is niet verantwoordelijk in geval van wanverhouding tussen de informatie die op de Site wordt gepubliceerd en een aanbod dat op een site van derden wordt gepubliceerd. In dit verband is het de taak van de internetgebruiker om het volledige aanbod dat op de site van de derde partij wordt gepubliceerd te lezen alvorens, indien van toepassing, een product te bestellen.

De informatie die op deze Website wordt gepubliceerd of per e-mail aan de internetgebruiker wordt verstrekt, wordt uitsluitend ter informatie verstrekt, zonder enige garantie van juistheid. De uitgever kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke weglating, onnauwkeurigheid of fout in deze informatie en die de internetgebruiker rechtstreeks of onrechtstreeks schade zou berokkenen.

10.4 Door de Uitgever te betalen schadevergoedingen

Bij gebreke van andersluidende wettelijke of reglementaire bepalingen is de aansprakelijkheid van de Uitgever beperkt tot de directe, persoonlijke en zekere schade die de Internetgebruiker lijdt en die verband houdt met de betreffende tekortkoming. De Uitgever kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade zoals, in het bijzonder, verlies van Gegevens, commerciële schade, verlies van orders, schade aan het merkimago, commerciële verstoringen en verlies van winst of klanten. Op dezelfde wijze en binnen dezelfde grenzen mag het bedrag van de door de Uitgever te betalen schadevergoeding in geen geval meer dan 100 euro bedragen.

10.5 Aansprakelijkheid als hostingprovider

De Uitgever zal profiteren van de status van host van de gegevens die door de Partner op de Site worden gepubliceerd, in de zin van artikel 6-I-2 van de Wet op het vertrouwen in de digitale economie van 21 juni 2004. In overeenstemming met lid 3 van hetzelfde artikel kan de Uitgever niet civiel- of strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die door een Partner wordt gepubliceerd, om tenzij hij, vanaf het moment dat hij zich bewust werd van de illegale activiteit of informatie van de Partner, prompt heeft gehandeld om deze informatie te verwijderen of ontoegankelijk te maken.

ARTIKEL 11. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De inhoud (teksten, afbeeldingen, diagrammen...), structuur en software die gebruikt wordt voor de werking van de Site zijn beschermd door het auteursrecht en het databankenrecht. Elke gehele of gedeeltelijke weergave of reproductie zonder toestemming van de uitgever of zijn rechtverkrijgenden of opvolgers vormt een schending van Boek I en III van de Wet op de Intellectuele Eigendom en kan aanleiding geven tot een gerechtelijke procedure. Hetzelfde geldt voor het vertalen, aanpassen of transformeren, arrangeren of reproduceren door middel van welke kunst of welk proces dan ook.

De informatie die op deze Site wordt gepubliceerd is uitsluitend voor informatieve doeleinden, zonder enige garantie op juistheid. De uitgever kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke weglating, onnauwkeurigheid of fout in deze informatie en die de oorzaak zou zijn van directe of indirecte schade die aan de internetgebruiker wordt berokkend.

ARTIKEL 12. ALGEMENE BEPALINGEN

12.1 Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de toepassing van het Franse recht.

12.2 Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door de uitgever worden gewijzigd. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de internetgebruiker zijn de voorwaarden die van kracht zijn op de dag van zijn bestelling of van zijn aansluiting op deze Site, waarbij elke nieuwe aansluiting op de persoonlijke ruimte de aanvaarding van de nieuwe algemene voorwaarden impliceert, indien van toepassing.

12.3 Minnelijke beslechting van geschillen

Behalve in het geval van bepalingen van openbare orde, zullen eventuele geschillen die in verband met de uitvoering van deze algemene voorwaarden ontstaan, voordat er gerechtelijke stappen worden ondernomen, aan de Uitgever worden voorgelegd met het oog op een minnelijke schikking.

12.4 Geheel

De nietigheid van een van de clausules van het onderhavige contract leidt niet tot de nietigheid van de andere clausules van het contract of van het contract in zijn geheel, die hun volledige werking en reikwijdte behouden. In een dergelijk geval zullen partijen de geannuleerde bepaling zoveel mogelijk vervangen door een geldige bepaling die overeenstemt met de geest en het doel ervan.

12.5 Niet-afwijking

Het niet uitoefenen van de hieronder toegekende rechten door de Uitgever kan op geen enkele wijze worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van dergelijke rechten.

12.6 Misbruikclausules

De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing onder voorbehoud van naleving van de dwingende bepalingen van de Consumentencode inzake oneerlijke bedingen in overeenkomsten tussen een beroepsbeoefenaar en een consument.